Privacybeleid

Verwerkingsovereenkomst

De nieuwe regelgeving vereist dat in iedere situatie waarin (mogelijk) persoonsgegevens worden verwerkt, een zogeheten verwerkersovereenkomst tussen de partijen dient te worden gesloten. Deze verwerkersovereenkomst, die deel uit maakt van de algemene voorwaarden, reglementen, huisregels en gedragsregels van Krav4Defense/K4D en daarmee tevens de lidmaatschap overeenkomst, wordt hieronder beschreven. De verwerkersovereenkomst bevat onder meer de (verdeling van) verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ten aanzien van (verwerking van) persoonsgegevens. Ondertekening van het lidmaatschap formulier bevestigd deze verwerkingsovereenkomst. U bent met ons een overeenkomst aangegaan met als hoofddoel Krav Maga, zelfverdediging, sport- en vecht trainingen, wij verwerken daarbij persoonsgegevens. In ons privacy statement hieronder geven wij aan waar wij uw gegevens voor gebruiken

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Krav4Defense, gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34286355 en K4D vof gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62242466. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt
(b) als lid informatie, nieuwsbrieven ontvangt of (via mail/contactformulier) contact met ons opneemt
(c) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
(d) als lid toegevoegd wilt zijn aan de besloten FB groep krav4defense (undisclosed)

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en plaats, geslacht, bankrekeningnummer, startdatum, huidig Krav Maga level, datum laatste examen, (waar
het laatste level is behaald), IKMF bondlidmaatschaps- c.q. bondpaspoortnummer, eventuele vechtsportervaring en eventuele (medische) beperkingen.
(b) Naam, emailadres en mailinhoud
(c) Naam, emailadres, mailinhoud en betaalgegevens
(d) FB naam, door u in de besloten groep gedeelde en geplaatste media

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren
(b) nieuwsbrieven te verzenden en ledencontact te onderhouden
(c) het evenement te kunnen organiseren en plaats te laten vinden
(d) (onderling) informatie te delen

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met Krav4Defense voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam / organisatie].

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) K4D vof
(b) IKMF (bond)
(c) boekhouder
(d) fiscus 


Deze derden gebruiken de gegevens voor:
(a) zie Krav4Defense
(b) IKMF (bond), vergelijking lidmaatschappen en leden registratie
(c) opmaken jaarwerk, dit betreft alleen de presentielijsten met naam, achternaam, leden aantallen betalingsverwerkingen en bankafschriften tenzij Krav4Defense/K4D vof op grond van de wet of regelgeving (bijv de fiscus) verplicht is om anders te handelen.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van Krav4Defense publiceren op onze website, de besloten FB groep ‘krav4defense (undisclosed)’ en het Instagram account Krav4Defense tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Inzicht in de volledige ledenadministratie gegevens hebben alleen de eigenaars van Krav4Defense/K4D vof tenzij zij op grond van de wet of regelgeving (bijv de fiscus) verplicht zijn om anders te handelen.

6. Wijzigingen van privacyverklaring

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.