Algemeen

1. Voor deelname aan de lessen van Krav4Defense/K4D geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Tot 18 jaar is goedkeuring van ouder(s) en of voogd(en) benodigd.

2. Studenten van Krav4Defense/K4D verklaren geen antecedenten te hebben bij justitie of (potentiële) vijanden van de Nederlandse staat of de staat Israël te zijn. Indien de instructeur hierom verzoekt dient door de student een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden getoond. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn die voor rekening van de student komen. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt de op verzoek te tonen VOG niet.

3. Krav4Defense/K4D behoudt zich het recht voor om studenten die niet voldoen aan bovenstaand artikel, dan wel storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor en/of tijdens en/of na de lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Krav4Defense/K4D. Tevens meldt Krav4Defense/K4D deze redenen van het beëindigen van het lidmaatschap bij de IKMF, de Krav Maga bond.

4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 en 2 van dit reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

5. Het deelnemen aan lessen van Krav4Defense/K4D geschiedt geheel op eigen risico. Krav4Defense/K4D is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen, noch voor schade of vermissing van kleding/materiaal/voorwerpen die op de trainingslocatie aanwezig zijn of achter worden gelaten.

6. De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Men blijft eveneens zelf verantwoordelijk voor het in ongerede geraken van op de locatie achtergelaten zaken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor eigen rekening. Krav4Defense/K4D aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav4Defense/K4D van elke aansprakelijkheid.

7. Iedere student van Krav4Defense/K4D wordt aangeraden een WA verzekering af te sluiten. (zie ook punt 15).

8. Iedere student is verplicht om lid te worden van de stichting Krav Maga IKMF Nederland (IKMF). Zonder dit lidmaatschap kunnen geen examens worden afgenomen. Je kunt met je IKMF lidmaatschap deelnemen aan de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij andere IKMF Krav Maga clubs in het buitenland. De kosten van dit lidmaatschap bedragen € 27,50 (prijspeil 2024) per kalenderjaar, exclusief een optioneel IKMF paspoort (€ 25). Je level en graduaties worden digitaal bijgehouden in je eigen 'mijn.ikmf' App waar je ook je curriculum terugvindt. Deze bond contributie moet zonder tussenkomst van Krav4Defense/K4D direct worden voldaan aan IKMF Nederland. Het inschrijfformulier van de bond, IKMF NL, is digitaal op de site van IKMF Nederland aanwezig. Deze moet door alle studenten die lid zijn bij Krav4Defense/K4D worden ingevuld. Vul het lidmaatschapsformulier van de bond (IKMF-NL) pas in als je als lid van Krav4Defense/K4D bent geregistreerd en in overleg met Krav4Defense/K4D.

9. Wanneer de groepen na verloop van tijd te klein of te groot worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat er groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen. Ook zal je bij vorderingen in niveau doorstromen naar andere lestijden.

Kleding en bescherming

10. De meeste materialen kunnen bij Krav4Defense/K4D worden aangeschaft. Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, wordt afgeraden om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Krav4Defense/K4D levert deze materialen zo mogelijk. Artikelen worden na contante of bank betaling op de leslocatie geleverd.

11. In de eerste trainingsmaanden van de student is het deze toegestaan te trainen in een donkere trainingsbroek, t-shirt en zaalsportschoenen (bijv worstelschoenen/indoor fitness of indoor sportschoenen). Na deze maand is het de student verplicht een officieel Krav Maga tenue te dragen. Deze bestaat uit een officiële IKMF broek met een zwart/wit IKMF logo en een t-shirt voorzien van eenzelfde IKMF logo of een Krav4Defense/K4D clubshirt. Vanaf P1 level, wordt tevens een level patch op de linker broekspijp onder het IKMF logo gedragen. Hoe de broek, het t-shirt, logo en de patches besteld kunnen worden is op de site van Krav4Defense/K4D terug te vinden via https://www.krav4defense.nl/krav4defense/winkel/. Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque) en gebitsbescherming. Vanaf het P1 level worden tevens scheenbeschermers, MMA handschoenen en bij hogere levels, na ongeveer 1-1½ jaar eventueel hoofdbeschermers gedragen. Laatstgenoemde attributen dienen door de student zelf te worden verzorgd en kunnen indien gewenst ook bij Krav4Defense/K4D worden aangeschaft.

12. Oefenwapens en stoot/trapkussens worden door Krav4Defense/K4D verzorgd. Het is na goedkeuring van de instructeur toegestaan om eigen oefen materiaal of wapens te gebruiken.

Etiquette in en om de trainingslocatie

13. Van studenten van Krav4Defense/K4D wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten. Ongecontroleerd trainen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier en wordt niet geaccepteerd.

14. Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door bijvoorbeeld te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van studenten van Krav4Defense/K4D wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen. 

Het niet navolgen van punt 13 en 14 of ander ontoelaatbaar gedrag, kan na hier meerdere malen op aangesproken te zijn, resulteren in beëindiging van het lidmaatschap van Krav4Defense/K4D.

Krav4Defense/K4D en de IKMF

15. Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan. Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat een WA verzekering wordt aangeraden.

16. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter noodzakelijke, wettelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van Krav Maga proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (bijv zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Krav4Defense/K4D en de IKMF.

17. Het dragen van sierraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril en/of contactlenzen is voor eigen risico. Aangeraden wordt om kostbaarheden thuis te laten.

18. Men dient de instructeur terstond veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid etc. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan bijv na een klap plots buiten de sportzaal ineen zakken).

Betalingen lessen en seminars

19. Bij inschrijving is men € 15 inschrijfgeld verschuldigd. Men is pas ingeschreven als het inschrijfgeld betaald is.

20. Het lesgeld bedraagt € 50 per maand. Men krijgt hiervoor de gelegenheid om tweemaal per week, op maandag en woensdag de lessen voor het eigen curriculum en de les ervoor van het oude curriculum te volgen. Veranderen van lestijd kan alleen in overleg met Krav4Defense/K4D indien er ruimte is binnen de lesgroepen.

21. Bij de eerste betaling worden zowel het inschrijfgeld als twee maanden lesgeld vooraf betaald. De maanden hierna wordt het lesgeld maandelijks telkens per maand vooruit betaald. De betaling loopt dus telkens een maand vooruit.

22. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend.

23. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk via een opzeggingsformulier of per mail tenminste 1 maand van te voren, voor de 10e van die voorgaande maand. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk. Formulieren zijn op de trainingslocatie verkrijgbaar.

24. Bij niet tijdige betalingen van de lesgelden kan de vordering in handen gegeven worden van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de (voormalige) student. Dit kan tevens reden zijn voor uitschrijving en melding van redenen van uitschrijving (betalingsachterstand/wanbetaling) aan de bond (IKMF).

25. Regelmatig zijn er in binnen- en buitenland IKMF Krav Maga seminars te volgen. Hier wordt lesgegeven door high level GIT instructeurs van de IKMF uit Israël of andere landen. Het bezoeken van deze seminars wordt ten zeerste aangeraden door Krav4Defense/K4D maar staat verder los van het lidmaatschap. Iedereen kan hieraan deelnemen. Kosten en vervoer zijn voor eigen rekening en zijn dus niet inbegrepen in de maandelijkse contributie. Prijs voor de seminars voor IKMF leden wordt door de bond (IKMF) bepaald.

Vakanties

26. Krav4Defense/K4D kan gedurende een aantal weken per jaar gesloten zijn wegens vakantie en/of feestdagen. Het rooster is aan de instructeur te bevragen.

27. De reguliere leslocatie van Krav4Defense/K4D is tijdens de zomer- en kerst schoolvakantie gesloten. Als Krav4Defense/K4D dan zelf niet gesloten is wordt er lesgegeven in de buitenlucht of op alternatieve locaties.

28. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens trainingen, cursus, ziekte of andere omstandigheden zal getracht worden vervanging te vinden zodat de lessen of gezamenlijke train mogelijkheden doorgang kunnen vinden. Om inzicht te krijgen in diverse andere systemen of krijgskunsten kunnen er ook andere lessen gegeven worden door instructeurs van disciplines zoals bijv Karate, Bujinkan, kickboksen, MMA, BJJ, etc.

29. Tijdens de vakantie periode dat Krav4Defense/K4D gesloten is en er geen vervangende les wordt aangeboden, loopt de contributie door.

Examens IKMF

30. Examens en rangen. Het systeem van levels van het civiele Krav Maga kan worden bekeken op de website van de IKMF of van Krav4Defense/K4D. De examens voor de levels P1, P3 en P5 worden op locatie in Hoofddorp afgenomen door respectievelijk Ronald Koster, Dennis Rijbroek en Frank. De examens voor P2, P4 en G levels worden landelijk/regionaal op een centraal punt afgenomen door één of meerdere GIT Instructeur(s) uit Israël eventueel bijgestaan door highlevel IKMF instructeurs uit Nederland.

31. De kosten van level testing (examen) zijn voor P-level tests € 45 voor G-level tests € 50. Dit is inclusief diploma en verplichte level patch voor op de broek. De aanschaf van een IKMF paspoort is voor P1 level tests niet meer verplicht en kan als gewenst los bij IKMF worden aangevraagd (€25).

Overig

32. Door het inschrijfformulier te ondertekenen verklaart de student nadrukkelijk de lessen van Krav4Defense/K4D te volgen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel en andere schade, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door de student zelf zal worden gedragen. Krav4Defense/K4D aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav4Defense/K4D van elke aansprakelijkheid.

33. Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld naar prijspeil van januari 2024. Studenten zullen alvorens veranderingen plaatsvinden op de hoogte gesteld worden van deze komende veranderingen.

34. Krav4Defense/K4D behoudt zich het recht voor de lestijden/dagen te wijzigen.

35. Een ieder die zich inschrijft bij Krav4Defense/K4D, dient kennis te hebben genomen van het bovenstaande en zich akkoord te verklaren met deze reglementen en de wijze waarop Krav4Defense/K4D omgaat met de privacywetgeving door op het aanmeldingsformulier de akkoordverklaringen aan te kruisen en het formulier te ondertekenen.

36. De Europese Unie heeft nieuwe privacyregelgeving uitgevaardigd over (persoons-) gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR), zijn de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle lidstaten en daarmee ook alle ondernemingen die in de Europese Unie kantoor houden, zijn verplicht de regelgeving in hun bedrijfsvoering in te voeren en na te leven.

Privacy AVG wetgeving

36. De Europese Unie heeft nieuwe privacyregelgeving uitgevaardigd over (persoons-) gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR), zijn de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle lidstaten en daarmee ook alle ondernemingen die in de Europese Unie kantoor houden, zijn verplicht de regelgeving in hun bedrijfsvoering in te voeren en na te leven.
Krav4Defense heeft geen invloed op naleving van AVG wetgeving door IKMF.NL en/of IKMF International.

Lees verder

Huisregels

Een ieder die deelneemt aan lessen of zich inschrijft bij Krav4Defense/K4D, dient tevens kennis te nemen van onderstaande en zich akkoord te verklaren met de reglementen door op het aanmeldingsformulier de akkoordverklaringen aan te kruisen en het formulier te ondertekenen.


Les

1. De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
2. Men dient tien minuten voor aanvang aanwezig zijn en hindert de les die nog plaatsvind niet.
3. Na de warming-up kan men de les niet meer volgen, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
4. Mobiele telefoons zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
5. Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drink- of etenswaren in de sportzaal mee te nemen en/of te nuttigen, tenzij door de instructeur anders bepaald.
6. Bidons zijn tijdens de trainingen toegestaan.
7. Het is verboden om in de sportaccommodatie te roken.
8. Men dient te zorgen voor een goede lichamelijke hygiëne zoals korte- en schone nagels, frisse adem, etc.
9. Lange haren dienen te worden samengebonden met een elastiek zonder scherpe - of harde delen.
10. We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen tijdens de training.
11. Het voorgeschreven uniform wordt op de juiste wijze gedragen; T-shirt in de broek. 
12. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.
13. Dames denken aan gepast, functioneel ondergoed en trainingskleding.
14. De zaal wordt uitsluitend met schone zaalschoenen zonder zwarte zolen of ‘non-marking’ zolen betreden. Niet op sokken!
15. Er bevinden zich geen andere personen op de vloer dan de leden en zij die volgens afspraak een (proef)les volgen. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
16. We komen niet aan de oefenmaterialen, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
17. Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan. Dit zal door de instructeur worden aangegeven.
18. Bitjes uit als je tegen de instructeur praat.
19. Het groeten en het afgroeten van je partner nemen we in acht.
20. Toon respect voor je trainingspartner en leef de gedragsregels na.
21. Oefenen doe je met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
22. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
23. Wondjes moeten direct worden verbonden en eventueel bloed verwijderen we zelf van de vloer.
24. Trainingsmaterialen worden na de training gezamenlijk netjes opgeruimd
25. We verlaten de zaal/les pas na goedkeuring van de instructeur

Missen van trainingen

Als men een training mist, wordt er geen contributie terugbetaald. Alleen bij langdurige blessure of - ziekte kan uw lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Overleg hiervoor met uw instructeur. Lessen die op een feestdag of herdenkingsdag vallen komen te vervallen en kunnen daarom niet ingehaald worden. Examen: Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan een examen is dat men 70 procent van de cursus gevolgd dient te hebben. In overleg met de instructeur kan anders worden bepaald.

IKMF

Het logo en vaan van de IKMF-NL, Krav Maga en KM zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van IKMF(-NL) kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Video-opnamen van de technieken zijn ten strengste verboden! Het nemen van foto’s is slechts toegestaan na toestemming van de instructeur. Het is verboden voor studenten om binnen of buiten de sportschool les te geven.  

Overtreden van de regels

Overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van het lidmaatschap inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.

Aansprakelijkheid

Krav4Defense/K4D en eventueel personeel van Krav4Defense/K4D, de stichting Krav Maga IKMF Nederland en hun -instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bijv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Middels ondertekening van de intekenlijst, het aanmeldingsformulier of lidmaatschapsformulier verklaart de student dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De studenten zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga en/of het beoefenen van sportdisciplines (bijv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens vrijwaren de studenten Krav4Defense/K4D, de stichting Krav Maga IKMF Nederland en Internationale Krav Maga Federation en/of haar leiding en/of instructeurs voor aanspraken van derde in deze. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bijv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Krav4Defense/K4D, de stichting Krav Maga IKMF Nederland en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.

Advies van de instructeurs

Draag een gebitsbescherming en een toque! Een goede verzekering dekt weliswaar de financiën maar nooit het verdere leed. Normale binnensportschoenen zijn prima maar hebben toch vaak wat nadelen (scherpe randen/onvoldoende steun/etc), worstelschoenen/freefightschoenen of binnenschoenen zonder scherpe delen verdienen daarom de voorkeur. Om te voorkomen dat er verkeerde materialen worden aangeschaft kan er altijd beter eerst contact worden opgenomen met de instructeur. Dit om onnodige kosten en teleurstelling achteraf te voorkomen. Zorg dat je een WA-verzekering hebt. Schade die je anderen eventueel toebrengt wordt dan meestal gedekt. Veel plezier!